Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

Ezt a honlapot a Global Alkusz Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14.; cégjegyzékszám: 08-09-017998.; 2011. évi CXII. törvény 68 p. 6. bekezdése alapján az adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-40951/2012; továbbiakban: “Adatkezelő“) működteti.

 

A Társaság alapító tulajdonosai több éves függő biztosításközvetítői múlttal rendelkeznek. Az alapítás célja a Megbízó ügyfelek részére többrétű versenyképes kiszolgálása az alábbi termékekkel:

 • életbiztosítás
 • vagyonbiztosítás
 • felelősségbiztosítás
 • nyugdíjpénztárak
 • egészségpénztárak

 

Az Adatkezelő a hatályos vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásainak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő kizárólag az általa működtetett “Hírlevél szolgáltatás” valamint “Munkatársnak jelentkezem” feliratkozási forma tevékenység során, annak működtetése céljából és csak az ahhoz szükséges mértékben kezeli az Ön személyes adatait.

 

Akkor, amikor Ön a honlapon a hírlevél szolgáltatásunkat igénybe veszi, és ennek érdekében személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja, azok elküldésével egyidejűleg Ön kijelenti, hogy az előzőekben foglalt tájékoztatást megismerte és megértette, és ezek alapján önkéntes hozzájárulását adja, hogy a Global Alkusz Kft. az Ön személyes adatait az Ön részére nyújtandó hírlevél szolgáltatás céljából – a hozzájárulás visszavonásáig – a szükséges mértékben kezelje.

 

Tájékoztatjuk tehát, hogy az adatszolgáltatás mindenkor önkéntes alapon történik, és az Adatkezelőnél az adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulás oly módon történik, hogy a hírlevélre feliratkozás alkalmával, a megfelelő mezőket kitölti, és a küldés gombra klikkeléssel elküldi. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ennek következtében megszűnik az Ön személyes adatainak kezelése, azokat maradéktalanul töröljük rendszerünkből. Hozzájárulását a következő módon lehetséges visszavonni:

1)      Minden hírlevelünk alján található „leiratkozás” link, az erre való kattintással, és email címe megadásával leiratkozhat hírlevelünkről.

2)      BEMUTATKOZÁS menüpontban fellelhető bármelyik elérhetőségünkhöz érkező kérésével szintén leiratkozhat hírlevelünkről.

 

Az adatkezelés során az alábbi, Ön által megadott személyes adatok kezelése történik:

a)      név;

b)      email cím;

c)      opcionálisan telefonszám,

d)     helység (postacím)

e)      skype azonosító

 

A fenti személyes adatokat számítógépes rendszerünkben tároljuk, és hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá, azokat harmadik fél részére nem adja ki.

 

Ön jogosult személyes adataival kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni, azokat bármikor megváltoztatni vagy töröltetni. Törlés esetén adatai végérvényesen törlődnek, újratöltésük a törlést követően az Ön hozzájárulása, illetve a személyes adatainak újbóli megadása nélkül nem lehetséges.

 

 

Amennyiben információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelő hogyan kezeli az Ön adatait, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben az info@legjobbalkusz.hu címen.

 

I. Adatkezelési alapfogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet       vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

II. Igényérvényesítés

Ön a személyes adataihoz fűződő jogainak megsértése esetén az Adatvédelmi Biztoshoz, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Az ezzel kapcsolatos jogi tényállást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-a,  23.§-a valamint  52.§-a tartalmazza.

Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az Infotv. alapján (igényérvényesítés).

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

személyes adatainak helyesbítését, valamint

személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

kezelése jogellenes;

az érintett kéri;

az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

 

Személyes adat zárolása:

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszlgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

III. Google Analitika

Jelen honlap a Google, Inc., továbbiakban Google által nyújtott Google Analitika webelemző szolgáltatást használja. A Google Analitika úgynevezett „sütiket” (angolul cookies), vagyis az Ön számítógépén elhelyezett szövegfile-okat használ, amelyek segítik a weboldal használatának elemzését.

 

A Globál Alkusz Kft. adatkezelőnek minősülő tagjai adatfeldolgozót vehetnek igénybe, amelyről Hirdetmény útján tájékoztatják ügyfeleiket.  Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatóinak retargeting hirdetési rendszeren keresztül cookie alapú hirdetéseket nyújtunk.

 

A cookie által előállított, a honlap használatára szóló információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, majd ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy

 • a honlap Ön által történő használatát értékeli,
 • a honlapon végzett tevékenységekről jelentéseket állít össze a weboldalak üzemeltetői részére,
 • a honlapon végzett tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújt,
 • kizárólag akkor, ha ezt törvény írja elő, Google átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, vagy amennyiben harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat.

 

A Google nem társítja az Ön IP címét a birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője egyedi beállításainak kiválasztásával Ön kiiktathatja a „sütik” használatát, ekkor azonban Ön nagy valószínűséggel nem fogja tudni használni jelen honlap valamennyi funkcióját, és lehetőségét. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy fentiekben meghatározott módon és célokra történjen adatainak feldolgozása.

 

A Globál Alkusz Kft. –re főtevékenysége alapján „a biztosítókról és a biztosításai tevékenységekről szóló törvény - 2003. évi LX. törvény –vonatkozik, amely szabályoknak vállalatunk maximálisan eleget téve működik.

IV. Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Az Globál Alkusz Kft, mint a http://igazi.legjobbalkusz.hu/ oldal üzemeltetője kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelő személye:

 • Neve: Global Alkusz Kft.
 • székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14.;
 • cégjegyzékszám: 08-09-017998.;
 • adatkezelésért felelős személy: Fazekas Norbert
 • telefonszáma:06203164780
 • email címe: fazekas.norbert@legjobbalkusz.hu

személyes adat fogalma: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Az Infotv. szabályain túl az Ön által megadott személyes adatokat – amennyiben azok a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján biztosítási titokkörbe tartozó adatoknak minősülnek – Global Alkusz Kft. biztosítási titokként kezeli és azokat az Ön beleegyezése nélkül harmadik személyeknek, nem adja ki. Az Ön személyes adatait Társaságunk kizárólag akkor adja át harmadik személynek, illetve szervezetnek, ha azt jogszabály kifejezetten előírja a számára. Ilyen szabályokat rögzítenek a Bit. 157-159. §§-ai.

 

Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja hogy a biztosításközvetítői tevékenységet, mint a Társaság főtevékenységét, megfelelően elláthassa Megbízói részére.

 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés egyrészt az érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik, másrészt pedig jogszabályi előírás alapján kötelező (Bit.157.§-a és a 157/A- §). Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatókat, hogy a Honlap használatával önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Honlapon történő aktivitásuk adatait rögzítsük. felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a Globál Alkusz Kft. kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és egyben az adatkezelési cél elérésére alkalmas. A személyes adatot Társaságunk csak addig kezeli, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik, ill. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje le nem jár.

 

 

Az Infotv. (2011.évi CXII. törvény 5-6.§) alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 • Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Bit.  157-159.§-ai az alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn;

157.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint:

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, továbbá az általuk kirendelt szakértővel,

c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,

e) a 157.§ (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

g)a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel,

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,

p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval,

q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,

r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,

s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval,

t) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m) és p)-r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

(2a) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez.

(3) A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az (1) és (5) bekezdésekben, a 156. §-ban, a 158. §-ban és a 159. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.

(4) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a (1) bekezdésben meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.

(5) A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel

van összefüggésben.

(6) A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról.

(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

(8)Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során az összevont alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.

157/A. § A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha

a) a magyar bűnüldöző szerv - nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól.

b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól.

158. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az esetben:

a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy

b) ha - az adatalany hozzájárulásának hiányában - az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.

(2) A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

159. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,

d) e törvény Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

V. Egyéb

 

A Global Alkusz Kft. jogosult arra, hogy működése szempontjából meghatározott jogi, vagy természetes személyekkel szerződést kössön, akik a Társaság nevében meghatározott feladatokat látnak el, és olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amely által személyes adatokat ismerhetnek meg. (pl.: rendszergazdai feladatok vagy honlap fejlesztés, üzenetküldés, call-centeri tevékenység ellátása stb. ).

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatókat, hogy Társaságunk felelősséget vállal arra, hogy ezen személyek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjanak el.

 

A fentebb ismertettek és a Honlap megismerése után látható, hogy Társaságunk által üzemeltetett weblap más honlapokra navigáló linkeket is tartalmaz. felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy ezen tartalmakra cégünknek befolyása nincsen, az ott szereplő adatokért és adatkezelésért Társaságunk felelősséget nem vállal.

VI. Global Alkusz Kft. adatkezelését érintő, legfontosabb jogszabályok

 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, valamint

2004. évi LV. törvény az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről, valamint 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

MNB 5/2015 (V.05.) sz. ajánlása